www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Autorizația sanitară de funcționare pentru prestarea de servicii funerare Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcționare pentru prestarea de servicii funerar

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcționare pentru prestarea de servicii funerar

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

 1. copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi certificat constatator pentru punctele de lucru (după caz), actului constitutiv/statutului din care să reiasă codul CAEN;
 2. memoriul tehnic privind spaţiile şi mijloacele de transport;
 3. planul de situaţie cu încadrarea în zonă şi schiţele cu detalii de structură funcţională;
 4. dovada privind deţinerea legală a spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
 5. acte doveditoare privind angajarea tanatopractorului/tanatopractorilor şi documente privind calificarea tanatopractorului/tanatopractorilor;
 6. dovada deţinerii trusei/truselor de îmbălsămare;
 7. fişele de aptitudine ale personalului care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenelor medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi certificatele de sănătate mintală ale personalului care prestează îngrijiri medicale şi celui care transportă decedaţii;
 8. autorizaţia de transport emisă în baza Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau cartea de identitate a vehiculului cu următoarele înscrisuri specifice: categorie de folosinţă: autovehicul special; caroserie: SD funerar;
 9. declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 10. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 500 lei - copie conformă cu originalul;
 11. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.
 12. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 268 alin 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Documentele menţionate vor fi depuse, într-un dosar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi /sau ştampilate de către solicitant.

 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.