www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Documente eliberate de D.S.P. Neamţ Avize și autorizații Autorizația sanitară de funcționare pentru prestarea de servicii funerare

Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru prestarea de servicii funerare

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017, privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

 1. Potrivit prevederilor art. 7 din Hotararea 741/2016 prestatorii de servicii funerare vor efectua activitati specifice  dupa obtinerea avizului consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale si a autorizatiei sanitare de functionare emisa de catre directiile de sanatate publica judetene (conform anexei 1 din Hotararea de Guvern nr. 741/2016).
 2. Prestatorii de servicii funerare trebuie sa respecte normele de igiena in timpul transportului si inhumarii, pentru protectia sanatatii publice. Transportul in vederea inhumarii se va realiza cu capacul inchis.
 3. Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie sa detina autorizatie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.
 4. Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar trebuie sa respecte conditiile din anexa nr. 2 la Hotararea de Guvern nr. 741/2016.

Imbalsamarea/tanatopraxia:

In conformitate cu precizarile art. 8, alin. (c) din HG 741/2016, procedura de imbalsamare/tanatopraxie care se efectueaza in afara serviciilor de prosectura sau medicina legala se realizeaza cu avizul Directiei de Sanatate Publica, la cererea tanatopractorului, care va depune urmatoarele documente:

 • Cererea scrisa a familiei de efectuare a imbalsamarii/tanatopraxiei catre prestatorul de servicii funerare.
 • Declaratia tanatopractorului privind metodele si substantele chimice folosite.
 • Copie dupa certificatul medical constatator al decesului.

Depunerea persoanelor decedate inainte de inhumare (precizari valabile pentru toate cultele religioase):

Potrivit prevederilor art. 27 din Hotararea de Guvern nr. 741/2016, persoanele decedate pot fi depuse inainte de inhumare in salile de ceremonii funerare cu sicriu inchis sau cu capacul deschis. In situatia in care familia opteaza pentru expunerea cu capacul deschis, aceasta se realizeaza numai pe baza Certificatului de imbalsamare/tanatopraxie.

Persoanele decedate in urma unor boli contagioase vor fi depuse in salile de ceremonii funerare numai cu avizul Directiei de Sanatate Publica conform metodologiei de incadrare a riscului infectios.

Important:

Termenul de soluţionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentaţiei.

Plata pentru obtinerea autorizaţiei, in valoare de 500 lei, se face în contul beneficiarului: Buget de stat, COD IBAN R057TREZ49120160103XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, EXPLICAŢII - AUTORIZAŢII SANITARE ÎN BAZA REFERATULUI DE EVALUARE, COD FISCAL 8609468.

Plata pentru rezolvarea in regim de urgenţă, in valoare de 150 lei, se achită în numerar, la Casieria D.S.P. Neamţ, bdul. Traian, nr. 1 sau în contul D.S.P. Neamţ deschis la Trezoreria Piatra Neamţ - COD IBAN R094TREZ49120E365000XXX, COD FISCAL D.S.P. Neamţ 2613370.

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcționare pentru prestarea de servicii funerar

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcționare pentru prestarea de servicii funerar

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

 1. copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi certificat constatator pentru punctele de lucru (după caz), actului constitutiv/statutului din care să reiasă codul CAEN;
 2. memoriul tehnic privind spaţiile şi mijloacele de transport;
 3. planul de situaţie cu încadrarea în zonă şi schiţele cu detalii de structură funcţională;
 4. dovada privind deţinerea legală a spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
 5. acte doveditoare privind angajarea tanatopractorului/tanatopractorilor şi documente privind calificarea tanatopractorului/tanatopractorilor;
 6. dovada deţinerii trusei/truselor de îmbălsămare;
 7. fişele de aptitudine ale personalului care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenelor medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi certificatele de sănătate mintală ale personalului care prestează îngrijiri medicale şi celui care transportă decedaţii;
 8. autorizaţia de transport emisă în baza Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau cartea de identitate a vehiculului cu următoarele înscrisuri specifice: categorie de folosinţă: autovehicul special; caroserie: SD funerar;
 9. declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 10. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 500 lei - copie conformă cu originalul;
 11. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.
 12. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 268 alin 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Documentele menţionate vor fi depuse, într-un dosar, în copie cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi /sau ştampilate de către solicitant.

 

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

 1. memoriu tehnic;
 2. certificatul de urbanism (doar pentru cimitirele infiintate dupa anul 1958);
 3. planul de situatie cu incadrare in zona;
 4. schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice;
 5. actul de infiintare al cimitirului;
 6. acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului; 
 7. declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 8. regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului, avizat de autoritatea publică locală;
 9. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 500 lei - copie conformă cu originalul;
 10. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 475 alin 1 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea;
 11. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.

Documentele menţionate vor fi depuse, într-un dosar, în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.

 

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1532/2017

 1. memoriul tehnic cu detalii constructive ale crematoriului;
 2. planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 3. certificat de urbanism;
 4. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice activităţii;
 5. actul de înfiinţare a crematoriului/autorizaţia de construcţie;
 6. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
 7. declaraţie pe propria răspundere că spaţiul este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 8. dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare, în valoare de 500 lei - copie conformă cu originalul;
 9. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare;
 10. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 475 alin 1 din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Documentele menţionate sunt depuse, într-un dosar, în copie, cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.

 

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.