www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

Medici

Medicii pot solicita următoarele certificate:

a) Certificat care atestă formarea în profesia de medic conform DC 2005/36/CE şi/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de această normă (certificarea diplomelor)

Se elibereaza titularilor care au urmat cursurile universitare în România şi au obţinut:

 1. Diploma de Licenţă de Doctor-medic specializarea universitară medicină. 
 2. Diploma de Doctor-medic specializarea universitară medicină generală/medicină.
Documente necesare, depuse în ordinea menţionată:
 • cerere în care se vor preciza si datele de contact (adresa, număr telefon, mail);
 • copia actului de identitate;
 • copia legalizată dupa diploma de bacalaureat;
 • copie legalizată dupa Diploma de medic;
 • copie legalizată după foaia matricolă;
 • adeverinţă eliberată de Facultatea de medicină absolvită, în care se precizează perioada în care au fost efectuate studiile universitare;
 • copie legalizată după documentele de schimbare a numelui (dacă este cazul).

Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de bază întruneşte condiţiile prevăzute  la art. 24 din Directiva 2005/36/CE.

Medicii rezidenţi aflaţi în pregătire vor primi numai acest document.    

b) Certificat de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii  care atestă formarea conformă în una din specialităţile listate pentru România de DC/2005/36CE

Se eliberează medicilor care au specializarea obţinută prin rezidenţiat de 3-7 ani, stagiu complet.

Documente necesare, în plus faţă de cele enumerate la litera a), sunt:

 • copie după certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii  în format nou, începând cu luna mai 2007 (certificatul galben, cu timbru sec);
 • copia legalizată a carnetului de rezident din care să rezulte stagiul complet de pregătire.

Medicii care nu deţin certificatul în format nou îl vor solicita în prealabil Ministerului Sănătăţii (a se vedea capitolul respectiv din prezenteul ghid).

Medicii care nu mai deţin carnetul de rezident pot dovedi perioada de pregătire în rezidenţiat cu o copie legalizată a carnetului de muncă, din care să rezulte perioada  de pregătire  sau adeverinţe eliberate de clinicile de pregătire (cu semnătura şefului secţiei,  a managerului unităţii şi ştampila unităţii), care să certifice efectuarea stagiilor de pregătire. Cei care au avut stagii de pregătire efectuate în străinătate, dar care nu au fost consemnate în carnetul de rezident, vor prezenta în copie aprobarea MinisteruluI Sănătăţii de recunoştere a acestora.

Titularii certificatului de medic specialist în specialităţile Hematologie si hemobiologie,  Pneumoftiziologie, Balneofizioterapie, Balneologie şi Recuperare medicală, Balneoclimatologie şi Recuperare medicală, Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală, Alergologie şi imunologie, Imunologie clinică şi alergologie, Medicina Generală,  Radiodiagnostic, Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie hematologie, Chirurgie plastică şi reparatorie, Chirurgie cardiovasculară vor beneficia de certificat de specialist pentru care se aplică asimilarea de denumire a specialităţii după cum urmează:

 • Hematologie şi hemobiologie – asimilare cu Hematologie;
 • Pneumoftiziologie – asimilare cu Pneumologie;
 • Balneofizioterapie; Balneologie şi Recuperare medicală; Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală – asimilare cu Recuperare, Medicină Fizică şi Balneofizioterapie;  
 • Alergologie şi imunologie – asimilare cu Alergologie şi Imunologie clinică;
 • Medicina Generală – asimilare cu Medicină de Familie (în cazul medicilor confirmaţi rezidenţi medicină generală/medicină de  familie în urma concursurilor de rezidenţiat organizate începând cu sesiunea noiembrie1995);
 • Radiodiagnostic – asimilare cu Radiologie - imagistică medicală;
 • Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie – asimilare cu Medicină de Laborator;
 • Chirurgie plastică şi reparatorie – asimilare cu Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă;
 • Chirurgie cardiovasculară – asimilare cu Chirurgie vasculară.

Medicilor li se va certifica faptul că pregătirea de specialitate întruneşte condiţiile prevăzute  la art. 25 din Directiva 2005/36/CE, iar pentru medicii de familie art. 28 (1)-(4) din aceeaşi directivă.

Medicilor care au obţinut specialitatea cu o durată de formare mai mică decât cea prevăzută în Directiva 2005/36/CE (specialitate obţinută prin secundariat de trei ani) li se eliberează un certificat care atestă drepturi câştigate generale în profesia de medic.

Documentele necesare sunt cele de la lit. a şi b, în plus este necesară dovada exercitării efective şi legale a activităţilor pe o durată de 3 ani din ultimii 5, adeverinţă eliberată de angajator conform modelului (sau copia legalizată a cărţii de muncă, adusă la zi, pentru unităţi sanitare publice).

Acest certificat poate fi eliberat şi titularului diplomei de Doctor–medic specializarea universitară pediatrie, precum şi titularului certificatului de medic specialist care atestă o formare mai mică decât cea prevăzută de DC/ 2005/36/CE pentru specialitatea respectivă, pe baza documentelor de la a) şi b) şi a dovezii exercitării activităţii.

În cazul titularilor Certificatului de medic specialist Chirurgie şi Ortopedie infantilă se poate elibera un certificat care atestă drepturi câştigate generale, numai dacă titularul face dovada că a exercitat efectiv şi legal activităţi de medic specialist chirurgie pediatrică în România pe o durată de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui certificat (numai specialitatea chirurgie pediatrică este recunoscută).

Documentele sunt cele de la a) şi b), plus dovada exercitării activităţii.

Medicii de Medicină generală cu drept de liberă practică, precum şi medicii specialişti  Medicină de familie, care au dobândit specialitatea pe bază de stagiu şi vechime (nu au efectuat pregătire de specialitate prin rezidenţiat), beneficiază de certificat care atestă drepturi câştigate specifice în profesia de medic.

Documentele necesare sunt cele de la punctul a), plus:

 • adeverinţă eliberată de casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti în care se precizează că la data de 01.01.2007 desfăşurau activităţile de medicină de familie în relaţie contractuală cu acestea.

        Copyright © 2004-2023 Direcția de Sănătate Publică Neamț.