www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Documente necesare obținerii autorizației sanitare de functionare, în baza referatului de evaluare, laboratoare

conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare

 1. cerere - formular tip;
 2. memoriul tehnic;
 3. planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 4. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
 5. actul de înfiinţare al solicitantului (C.U.I.; DOCUMENT PRIVIND FURNIZAREA DE INFORMAȚII EXTINSĂ A FIRMEI de la O.R.C. NEAMȚ);
 6. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului (EXTRAS CARTE FUNCIARĂ ȘI ACT PRIVIND DEȚINEREA LEGALĂ A SPAȚIULUI, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU ESTE ACELAȘI CU PROPRIETARUL);
 7. autorizatie de constructie/notif. pentru  schimbarea destinaţiei (dacă este cazul)
 8. cod fiscal
 9. alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului:
  • contract pentru deşeuri medicale
  • contract garanţie/service aparatură
  • listă dotare conform O.M.S. nr. 1301/2007
  • certificat de membru
 10. declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu.
 11. copie chitanţa de plată a tarifului de autorizare,  în valoare de 300 lei.
 12. copia chitanţei reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare (conform art. 268 alin 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare) eliberată de unitatea administrativ-teritorială unde se află situat obiectivul şi/sau unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicită autorizarea.

Documentele menţionate, îndosariate, vor fi depuse în original sau în copie cu menţiunea „conform cu originalul“ şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant.

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.