www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni

CONCURS pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție inspector clasa I grad profesional superior

Examen/concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului control în sănătate publică – Control unități și servicii de sănătate - Compartimentul Control al Asistenței Medicale din unitățile cu paturi

Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează examen/concurs pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de  execuție

– inspector clasa I grad profesional superior 

Examenul/concursul se desfășoară la sediul instituției, după cum urmează:

 • depunere dosare în perioada 22.08.2023 -11.09.2023;
 • selecția dosarelor în data de 12.09.2023;
 • afișare rezultat selecție dosare în data de 12.09.2023;
 • depunere contestații în data de 13.09.2023;
 • afișare rezultate contestații în data de 13.09.2023;
 • proba scrisă în data de 22.09.2023, ora 1000 ;
 • afișarea rezultatelor probă scrisă în data de 25.09.2023;
 • depunere contestații în data de 26.09.2023;
 • afișare rezultate contestații în data de 26.09.2023;
 • interviul în data de 27.09.2023, ora 1000.
 • depunere contestații în data de 28.09.2023;
 • afișare rezultate contestații în data de 28.09.2023;
 • afișare rezultate finale 29.09.2023.

Condițiile de participare la concurs pentru funcția de inspector clasa I superior din cadrul Serviciului control în sănătate publică – Control unități și servicii de sănătate - Compartimentul Control al Asistenței Medicale din unitățile cu paturi sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină  -specialitatea epidemiologie /sănătate publică/igienă, farmacie, chimie, biologie;
 • grad profesional:medici primari și specialiști, farmaciști specialiști, chimiști și biologi principali și specialiști;
 • șapte ani  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Direcția de Sănătate Publică Neamț, municipiul Piatra Neamt, bld. Dacia, nr.4A, Compartiment R.U.N.O.S., telefon 0233.234709/fax 233.213874, e-mail nbichis@sant.ro  numele și prenumele persoanei de contact Bichiș Elena Nicoleta, funcţia publică deţinută consilier superior;

Dosarul pentru participarea la examen/concurs se depune la secretarul comisiei, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea concursului.

Condiții de ocupare a unei funcţii publice

 • are cetățenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografia conţine, în mod obligatoriu,

 1. Constituţia României, republicată,
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în bibliografie se adaugă și legislația specifică postului, astfel:

 1. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționre a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
 2. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat;
 3. Ordinul Ministerului Sănătății nr.914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe  care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
 4. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecșie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;
 5. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate medicale în unitățile sanitare;
 6. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 privind respectarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezulatate  din activități medicale (colectarea, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor)  și evidența cantităților de deșeuri generate de unitățile sanitare ;
 7. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1338/2006 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară ;
 8. H.G.R. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICA

pentru ocuparea postului vacant – funcţionar public,  inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul control în sănătate publică - Control unități și servicii de sănătate -Compartiment de control al asistenței medicale din unitățile sanitare cu paturi

1. Constituţia României, republicată;

- Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

- Capitolul II: Drepturile şi libertăţile fundamentale;

- Capitolul III: Îndatoririle fundamentale;

- Titlul III: Autorităţile publice;

- Capitolul IV: Economia şi finanţele publice.

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Codul administrativ;

- Titlul I Dispozitii generale;

- Titlul II Statutul functionarilor publici;

- Cap.I Dispozitii generale;

-   Cap.II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici;

-   Cap V Drepturi si indatoriri;

-   Cap VI Cariera functionarilor publici;

-   Cap VIII Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici;

-   Cap IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Capitolul II - Dispoziţii speciale.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,

- CAPITOLUL II – Atribuții generale -art.16

- CAPITOLUL III - Atribuţii specifice art.17 -IX -În domeniul controlului în sănătate publică

6. Ordinul Ministerului Sănătății nr.824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat;

- NORME privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat ;

7. Ordinul Ministerului Sănătății nr.914/2006 pentru aprobarea Normelor privind condițiile pe  care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;

 -  Anexa nr.3 – Norme privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital

 -  Anexa nr.4 – Norme privind asigurarea condițiilor generale de igienă;

8. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;

 - Anexa nr.1 -Norme tehnice privind curățarea , dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare oublice și private;

 - Anexa nr. 2 -Evaluarea procedurilor de curățenie și dezinfecție;

9. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1101/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate medicale în unitățile sanitare;

 - Anexa nr.1 – Organizarea activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice sau private cu paturi;

 - Anexa nr.2 – Supravegherea și raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

10. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1226/2012 privind respectarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezulatate  din activități medicale ( colectarea, ambalarea, stocarea temporară, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor)  și evidența cantităților de deșeuri generate de unitățile sanitare ;

11. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară ;

12. H.G.R. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.