www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni

Concurs pentru ocuparea a două posturi temporar vacante, funcții publice de execuție – inspector clasa I grad profesional superior, septembrie 2019

Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează examen/concurs pentru ocuparea  a două posturi temporar vacante, funcții publice de  execuție – inspector clasa I grad profesional superior 

Examenul/concursul se desfășoară la sediul instituției, după cum urmează:

 • proba scrisă în data de 23.09.2019, ora 10,00;
 • interviul în data de 25.09.2019, ora 10,00.

 Condițiile de participare la concurs sunt:

 1. pentru funcția de inspector clasa I superior din cadrul Compartimentului de Asistență medicală și programe - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială, specialitatea asistență socială, sau în domeniu sănătate specialitatea medicină sau asistență medicală generală și să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 2. pentru funcția de inspector clasa I superior din cadrul Compartimentului Inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniu sănătate specialitatea medicină şi confirmare în specialitățile medicale de igienă, medicina muncii, sănătate publică, respectiv asistență medicală generală și să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Condiții de ocupare a unei funcţii publice

 • are cetățenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele pentru participarea la examen/concurs se depun la secretarul comisiei, în termen de 8 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea concursului.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Persoana de contact: Brețcanu-Drugă Maria, consilier, Compartiment RUNOS, Tel: 0233 234709  Fax: 0233213874

        Copyright © 2004-2020 Direcția de Sănătate Publică Neamț.