www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Cursuri, examene, concursuri Arhiva Concurs pentru ocuparea postului de Manager spital - persoană fizică, octombrie 2010

Concurs pentru ocuparea postului de Manager spital - persoană fizică, Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Roman anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager spital, conform Dispozitiei nr. 3203/ 2010 a Consiliului Local Roman.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Roman, piaţa Roman-Vodă, nr. 1, la data de 25 octombrie 2010 ora. 11,00 si va cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • proba scrisa se va desfăşura în sala « Dezbateri » la ora 11,00,  
 • proba de sustinere a proiectului de management, în Sala de conferinţe , ora 13,30
 • interviul în Sala de conferinţe, ora 14,00.

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţi persoane fizice care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 3. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 4. nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 5. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 6. nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. copii ale diplomelor de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;
 7. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată "în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;
 8. cazierul judiciar;
 9. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 10. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 11. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;
 12. copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 13. proiectul de management realizat de candidat;
 14. chitanţa de plată a taxei de participare la concurs.

Dosarele se primesc pînă  la data de 18 octombrie 2010, ora 16,00, la cam. 21, Biroul resurse umane.

Taxa de participare la concurs este in valoare de 500 lei si va fi achitata numerar la sediul unitatii.

Relatii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul unitatii, primăria Roman, str. Roman Vodă, nr. 1, cam.21, Biroul resurse umane sau accesand pagina de internet  www.primariaroman.ro.

Cu legatura cu acest element

        Copyright © 2004-2019 Direcția de Sănătate Publică Neamț.